مساحت مثلث

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
مساحت
موضوع: مساحت هدف: کشف و به کاربردن رابطه ی محاسبه ی مساحت مثلث
شرح فعالیت: در مثلث ABC ،ابتدا اندازه ی ارتفاع و اضلاع را مشخص کنید، برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. به این ترتیب مساحت مثلث را می توان به صورت زیر قابل محاسبه است: AN×BC)/2) مساحت این مثلث را به دو صورت دیگر بیان کنید. رأس های مثلث را جا به جا کنید و با توجه به اندازه های نوشته شده روی شکل بگویید آیا AN×BC و CH×AB همیشه مساوی است؟ آیا می توانید برای این موضوع دلیل بیاورید؟ رأس ها را تغییر مکان دهید و یک مثلث دلخواه بسازید، اندازه ی BM را محاسبه کنید.