عنوان: مساحت مثلث موضوع: مساحت

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
مساحت
عنوان: مساحت مثلث موضوع: مساحت هدف: کشف مثلث های هم مساحت با ارتفاع و قاعده های ثابت
در شکل مثلث ABC و ارتفاع نظیر ضلع (AH)BC رسم شده است. ضلع BC ثابت است اما نقطه A می تواند جا به جا شود. به نظر شما در مثلث هایی که ضلع در آنها ثابت و طول ارتفاع نظیر این ضلع برابر 3 واحد است، نقطه روی چه مسیری حرکت می کند؟ با جا به جا کردن نقطه A صحبت پاسخ خود را بررسی کنید. می توانید روی A کلیک راست کنید و گزینه «تعقیب مسیر روشن» را فعال کنید.