Coordenades d'un punt a l'espai

Visualització de les coordenades d'un punt (esfèriques, cilíndriques i cartesianes). [br]Podeu entrar directament les coordenades dels punts A i B escrivint A=(1,2,3) per exemple.
Els elements auxiliars amb les eines de la zona gràfica 3D pretenen ajudar a entendre millor el concepte.

L'eina cub de colors

Unes eines que permeten crear cubs de diferents colors

Superfícies de revolució en 3D

Determinació de la superfície de revolució generada per la rotació d'una funció entre dos valors definits per l'usuari al voltant de l'eix d'abscisses i del d'ordenades. Es pot visualitzar la trama i afegir un paràmetre a la definició de la funció.
La construcció permet observar una gran variabilitat de formes. Existeix amb d'altres programes però en aquest cas es vol mostrar la versatilitat de GeoGebra.

Intersecció de quàdriques

Alguns aclariments previs

Tot aquest capítol es basa en l'ús de la fórmula:[br][br][b]Superfície[ <Expressió>, <Expressió>, <Expressió>, <Variable 1>, <Des de>, <Fins a>, <Variable 2>, <Des de>, <Fins a> ][/b][br][br]Actualment, el programa no preveu cap eina per a les transformacions ni les simetries de les superfícies ni de les funcions de dues variables. És molt senzill, però, replicar-les, a partir de com es transforma un punt per una rotació, una homotècia o una simetria. [br][br]Aplicant aquesta transformació al punt (<Expressió>, <Expressió>, <Expressió>) on les expressions contenen els paràmetres anomenats com a Variable 1 i Variable2, podem anar obtenint els resultats que veureu en aquest capítol.

Corbes de nivell

Una proposta d'Esther Barrabés de la Universitat de Girona
Es poden modificar la funció i el nombre de corbes de nivell entre dos valors donats. A més es pot individualitzar una de les corbes de nivell i moure-hi un punt a sobre per veure, amb el traç, la corba a sobre de la funció.

Translació d'una corba segons una altra corba

Reproducció d'un llum