Sinus: model d’exploració

Objectiu i passos:
Els estudiants treballen en parelles (estudiants A i B):[br][br]1) L’estudiant A introdueix un valor numèric que correspon a l’angle agut ([math]\alpha[/math]) de la caixa d’entrada. Aquest valor es manté fix fins el pas (5). A continuació, l’estudiant A canvia la posició del punt taronja,[br]per arrossegament, per seleccionar una longitud per a la base del triangle.  [br]2) L’estudiant B transcriu els valors del model dinàmic a paper i realitza els càlculs, a mà, amb la informació obtinguda.[br]3) Els estudiants intercanvien els rols. L’estudiant B selecciona una posició per al punt taronja (sense canviar el valor de l’angle, atès que de moment ha desaparegut de la caixa d’entrada), i l’estudiant A[br]realitza nous càlculs en paper. Els estudiants repeteixen els passos (2) i (3) diverses vegades.[br]4) Amb la informació obtinguda, els estudiants han de redactar conjectures coherents amb les dades obtingudes.[br]5) L’estudiant B prem el botó “nou angle” i els estudiants tornen a començar des del pas (1), amb un nou triangle. [br]6) El procés es repeteix amb diversos triangles i els estudiants tornen a formular les seves conjectures coherents amb les dades obtingudes.
Model d’exploració

Funció: model d’exploració

Dibuixa el gràfic d'una funció
En prémer el botó "Comença!", El punt taronja es comença a moure d'esquerra a dreta, incrementant el valor de la variable x en l'eix de les abscisses. Pots moure el punt taronja amunt i avall sobre la línia blava, per arrossegament. Cada vegada que ho facis, obtens el gràfic d'una funció. El botó "Reinicia" torna el model al seu estat inicial ([b]CONTROL + F[/b] neteja la vista gràfica).

Projeccions trigonomètriques: model d’exploració

Objectiu i passos
Tal com hem pogut veure, els triangles similars tenen idèntiques raons trigonomètriques.[br]Per això, algú podria pensar que no hi ha una relació directa entre raó trigonomètrica i les dimensions del triangle.[br]Resol la següent activitat i t'adonaràs que això no és així.[br][br]Els estudiants treballen en parelles (estudiants A i B).[br][br]1) L'estudiant A modifica la posició dels dos punts taronges. D'aquesta manera, s'ajusten el radi de la circumferència (la hipotenusa del triangle) i l'angle del triangle.[br]2) L'estudiant B transcriu la informació numèrica de la vista gràfica al full de càlcul i realitza càlculs en el full de càlcul.[br]3) Els estudiants A i B intercanvien els seus rols, i repeteixen els passos (1) i (2) un nombre de vegades.[br]4) Els estudiants escriuen les seves conclusions dels càlculs numèrics realitzats.[br]5) Els estudiants escriuen les seves conclusions en llenguatge algebraic.

Information