Jednodílný hyperboloid

Kosoúhlé promítání je zadáno průmětem jednotek ve směru souřadnicových os. Hyperbola v průmětně (yz) je dána ohnisky a jedním bodem. Obrys hyperboloidu sestrojíme jako obálku jednoparametrického systému rovnoběžkových kružnic.
Zvolíme střed M rovnoběžkové kružnice na ose rotace a sestrojíme průmět e kružnice. Animací bodu M vytvoří všechny stopy e jednoparametrický systém křivek na ploše.