Хөтөлбөр харах

Бямба гараг, 2016.05.14.
    10:40 – 11:00: №320, Бүртгэл Үндсэн чиглэлүүд 11:00 – 11:10, №320: Б.Содонтуяа "График, 2D геометр" 11:10 – 11:20, №320: А.Булган "Алгебр, Анализ" 11:20 – 11:30, №320: Ц.Навчаа "Html, App, Tex, ГеогебраТубе, ГеогебраНом" 11:30 – 11:40, №320: А.Амарзаяа "Магадлал, Статистик, Хүснэгтэн хуудас" 11:40 – 11:50, №320: Д.Түмэнбаяр "3D геометр" 11:50 – 12:10, №320: Ц.Навчаа “Монголын Геогебра Хүрээлэн өнгөрсөн, одоо, ирээдүй” Чөлөөт үйл ажиллагаа: Геогебра програмыг суулгах, түүн дээр ажиллах,турших, хэлэлцүүлэх, санал асуулга 12:10 – 13:00 №330: График, 2D геометр №330: Алгебр, Анализ №320: Html, App, Tex, ГеогебраТубе, ГеогебраНом №330: Магадлал, Статистик, Хүснэгтэн хуудас №320: 3D геометр №330: Цай кофе 13:00 – 13:30, №320: Тэмцээн (шагналтай)

    Хөтөлбөр хэвлэж авах

    Уулзах цаг