تبدیل یک هشت ضلعی به 5 هشت ضلعی کوچک تر(1 به 5)

:نویسنده
setareh noorbakhsh
با جا به جا کردن نقطه ی سبز، این تبدیلات را مشاهده کنید.