2n Teorema de Tales

Mou el punt D i comprova el teorema