Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Teorema valor mitjà càlcul integral

Teorema valor mitjà càlcul integral Amb aquesta construcció volem il·lustrar aquest teorema Teorema: f(x) contínua en [a,b] =======> existeix c de l'interval [a,b] tal que Àrea tancada per ( y=f(x), y=0, x=a, x=b) = f(c) (b-a) és a dir Interpretació gràfica: La integral definida és igual a l'àrea d'un rectangle de la mateixa base (b-a) i alçada h=f(c). Podeu canviar la funció f(x) i moure els límits d'integració "a" i "b"