Linearna funkcija y=kx+n

Načini zadavanja linearne funkcije

Svaka funkcija zadata u obliku f( x ) = kx+n, zove se linearna funkcija. Linearna funkcija se zadaje na tri načina: pomoću formule, tabelarno i grafički. Linearna funkcija se pomoću formule može zadati na dva načina: implicitno ax+by+c=0 i eksplicitno y=kx+n. Tabelarno predstavljanje čini skup tačaka sa koordinatama (x,y) u tabeli, koje pripadaju funkciji y=kx+n. Grafik linearne funkcije je prava linija. Kako se pruža ta funcija zavisi od koeficijenta k, tj. koeficijenta pravca prave. Ako je k>0 funkcija je rastuća, a ako je k<0 funkcija je opadajuća. Odsječak na y osi je tačka u kojoj grafik presijeca y-osu i određuje ga koeficijent n. Odsječak na x-osi ili nula funkcije je tačka sa koordinatama (,0).

Koeficijent pravca

Odsječak na y-osi