حالت تساوی وتر و یک زاویه

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
حالت
موضوع: مثلث قائم الزاویه هدف: کشف حالت تساوی وتر و یک زاویه در مثلث قائم الزاویه
مثلث MNL یک مثلث مختلف الاضلاع و مثلث های ABC و DEF مثلث های قائم الزاویه هستند. MNL یک ضلع 5 واحدی و دو مثلث ABC و DEF وتر 5 واحدی دارند. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. نقطه M را جا به جا کنید. سعی کنید مثلث های متفاوتی ایجاد کنید که یک ضلع 5 واحدی و یک زاویه 30° داشته باشد. چند مثلث به این صورت می توان ساخت؟ حالا رأس D را جا به جا کنید. آیا می توانید مثلث قائم الزاویه ای ایجاد کنید که وتر آن 5 واحد باشد و یک زاویه 30° داشته باشد اما با مثلث مساوی نباشد؟ به عبارت دیگر چند مثلث قائم الزاویه ی مختلف وجود دارد که وتر 5 واحدی و یک زاویه 30° داشته باشد؟