Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Problema 6 PAU setembre 2015 Matemàtiques CCSS. Sèrie 5

Considereu la regió del pla limitada per les rectes y = 2x + 2, y = –2x + 2, y = 2x – 2, y = –2x – 2. a) Dibuixeu-la i calculeu-ne els vèrtexs.

[1 punt]

b) Considereu ara la família de rectes y = x + k. Calculeu en quin punt de la regió s’obté el valor més gran de k i determineu aquest valor.

[1 punt]