Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

جمع بردار به روش مثلث

با جا به جا کردن راس های مثلث نارنجی می توانید مثلث های مختلفی ایجاد کنید و سپس نقاط E وF را جابه جا کنید تا نحوه انتقال مثلث ها را مشاهده نمایید.جا به جایی با دو بردار u و v مثل جا به جایی با بردار d می باشد.