EXERCICIS

Què no pot ser mai la projecció d'una circumferència, amb independència del sistema deprojecció emprat?

Marca todas las que correspondan

Donades tres rectes qualssevol en un pla. Quin és el nombre de circumferències que poden dibuixar-se tangents a totes tres?

Marca todas las que correspondan

Quines projeccions en planta i alçat s'han de conèixer com a mínim perquè una recta de perfil en el sistema de projecció dièdric quedi definida?

Marca todas las que correspondan