Систем две линеарне једначине с две непознате. Графички приказ решења система

Систем две линеарне једначине с две непознате. Графички приказ решења система

Две линеарне једначине с две непознате чине систем две линеарне једначине с две непознате. Општи облик: a1x + b1y = c1 a2x + b2y = c2 a1, b1, c1, a2 , b2, c2 R a1, a2 - коефицијенти уз непознату х b1, b2 - коефицијенти уз непознату у c1, c2 - слободни чланови Решење система једначина с две непознате х и у је уређени пар (х0, у0), х0, у0 R, који представља решење сваке од датих једначина тог система. Заједничке тачке правих које представљају графичке приказе решења сваке од једначина система чине графички приказ решења тог система. У зависности од положаја правих које представљају графичке приказе решења једначина система, систем:
  • има јединствено решење ако се праве секу;
  • има бесконачно много решења ако се праве поклапају;
  • нема решења ако су праве паралелне.