زوایای شش ضلعی محدب شماره ی(2) و هر نوع چند ضلعی محدب دیگر

:نویسنده
setareh noorbakhsh
توضیح: شکل زیر یک شش ضلعی محدب است که زاویه های داخلی آن نشان داده شده و می توان با حرکت دادن نقطه های آبی اندازه ی زاویه های داخلی آن را تغییر داد.
فعالیت: 1. شش ضلعی را ببینید. چه رابطه ای میان هر کدام از زوایای بنفش و زاویه های خارجی سبز رنگ وجود دارد؟ 2. نقطه ی سبز را تکان داده و آن چه را که می بینید، توضیح دهید. به طور کلی مجموع 12 زاویه، چند درجه است؟ 3. مجموع شش زاویه ی سبز رنگ، از چند تا 180 درجه تشکیل شده است؟ 4. آیا می توان مجموع زاویه های شش ضلعی را کاهش داد؟ یک n ضلعی را تصور کنید. 5. مجموع زاویه های خارجی یک n ضلعی، از چند تا 180 درجه تشکیل شده است؟