Teorema de Routh e Teorema de Ceva

Persoa autora:
Paulo Glez Ogando

Teorema de Routh

O teorema de Routh​ determina a relación entre as áreas dun triángulo dado e o triángulo formado pola intersección de tres cevianas (unha por cada vértice).

Teorema de Ceva

O teorema de Ceva pode ser considerado como un caso particular do teorema de Routh, no que as tres cevianas se intersecan nun só punto; cúmprese que e que a área do triángulo IGH é 0. O teorema de Ceva, así, asegura que dado un triángulo ABC e tres cevianas (unha por cada vértice), estas últimas son concorrentes se e só se se cumpre a condición siguiente.