PROBLEMA 5

Un fris és un tipus d'ornamentació consistent en una repetició d'elements decoratius al llarg d'una banda. Donat el fris següent, trobeu la part d'imatge més petita que pugueu amb la qual podríeu generar tot el fris amb transformacions. Retalleu-la al paint, i apliqueu-li les transformacions necessàries al GeoGebra de sota per generar tot el fris, escrivint en un quadre de text els passos que heu seguit.
Image

FRIS

Un cop hagueu fet això, passeu a fer la següent activitat! Es consideren mosaics aquells recobriments complets d'una superfície a partir de peces que s'anomenen tessel·les. Donat el mosaic següent, trobeu la tessel·la mínima a partir de la qual construir tot el mosaix amb transformacions. Com abans, retalleu-la al paint i genereu el mosaic amb el GeoGebra, escrivint en un quadre de text els passos que heu seguit.
Image

MOSAIC