ტოლფერდა სამკუთხედი

ტოლფერდა სამკუთხედი

ტოლფერდა სამკუთხედს ორი გვერდი ტოლი აქვს, ტოლ გვერდებს ფერდები ეწოდება. განსხვავებულ გვერდს კი ფუძე