شکل ها با محور تقارن (3)

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
تقارن
در شکل زیر دو ستاره که قرینه ی یکدیگر هستند و یک محور تقارن می بینید. می توان با حرکت دادن دو نقطه ی آبی متحرک شکل تقارن را تغییر داد.
فعالیت: موقعیت خط راست را تغییر دهید، تا ستاره و قرینه اش رو هم منطبق شوند. در این حالت، یکی از محورهای تقارن بر خط راست منطبق می شود. 1. یک ستاره ی منتظم چند محور تقارن دارد؟ با حرکت دادن نقطه ی مشکی درستی جواب خود را بررسی کنید.