استوانه ای با حجم ثابت

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
حجم
می خواهیم استوانه ای بسازیم که حجم آن 3/1 لیتر باشد. کوچک ترین ارتفاع و شعاع قاعده ای که این استوانه را می سازد، چه خواهد بود؟ ( توجه داشته باشید که سطح آن از قلع ساخته شده است. )
فعالیت: شکل را ببینید. نقطه ی سبز را جا به جا کنید، تغییرات به وجود آمده را ببینید. 1. مختصات نقطه ی قرمز روی نمودار نشاندهنده ی چیست؟ چه رابطه ای میان این مختصات و مسئله وجود دارد؟ روی نقطه ی ذکر شده راست کلیک کرده و گزینه ی "اثر حرکت" را فعال کنید، مجدداً نقطه ی سبز را جا به جا کنید. 2. کدام نقطه روی منحنی ایجاد شده، پاسخ مسئله است؟ حدس خود را با استفاده از نقطه ی متغیر زیر محور افقی، امتحان کنید. فعالیت بیشتر: این مسئله را برای قوطی با درپوش دو لایه، امتحان کنید.