משולשים דומים

בפעילות זו בודקים תנאים מספיקים לדמיון משולשים
הזוויות בשני המשולשים שוות בגודלן. גררו קדקודים ובדקו רשמו באחד התאים שבגיליון גודל צלע של אחד המשולשים וחלקו בגודל הצלע המתאימה במשולש השני אחר כך הקישו על התא שמתחתיו ומצאו באופן דומה את היחסים בין אורכי הצלעות המתאימות האחרות של שני המשולשים שנו את המשולשים על ידי גרירת קודקודיהם ובדקו את היחסים של אורכי הצלעות המתאימות שווים האם שוויון זוויות של שני משולשים הוא תנאי מספיק לדמיון המשולשים? הסבירו