Hotelling's law (pl: Zasada Hotellinga)

There are 2 concurrent shops (pharmacies) to be located on the long street. Profit depends on the number of attracted clients. Customers have only distance criterion to choose between two alternatives. How should one place the point? pl: Należy ulokować na długiej ulicy 2 konkurencyjne sklepy (apteki). Zysk zależy od liczby klientów, którzy jako kryterium wyboru stosują odległość do najbliższego sklepu. Jaki punkt obrać?
1. Detect optimal strategy for shops. 2. Is there any equally profitable strategy with better social outcome? 3. Does among socially optimal strategies exist a secure one (i.e. treacherous change in location does not improve profits)? pl: 1. Wykryć optymalną strategię z punktu widzenia sprzedawców. 2. Czy istnieje równie korzystna dla sprzedawców strategia, która byłaby lepsza dla klientów? 3. Czy wśród najkorzystniejszych społecznie strategii istnieje bezpieczna (tzn. podstępna zmiana lokalizacji nie przynosi konkurencji zwiększenia zysków)?