Hotelling's law (pl: Zasada Hotellinga)

There are 2 concurrent shops (pharmacies) to be located on the long street. Profit depends on the number of attracted clients. Customers have only distance criterion to choose between two alternatives. How should one place the point? pl: Należy ulokować na długiej ulicy 2 konkurencyjne sklepy (apteki). Zysk zależy od liczby klientów, którzy jako kryterium wyboru stosują odległość do najbliższego sklepu. Jaki punkt obrać?