ném và trượt trên mặt nghiêng

Author:
phanlean1
Hai vật một trượt xuống không ma sát từ mặt phẳng nghiêng, một ném xiên như hình vẽ, hai vật gặp nhau cùng lúc cùng tốc độ. Tìm điều kiện ném và trượt ban đầu.
Two objects, one sliding down from rest on a smooth slope, the other being thrown from the the ground (see Figure), start their motion at the same instant. Both get to the ground at the same time and at the same speed. Find the initial angles of the two objects