Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Нөхөх даалгавар: Шугаман тэгшитгэлийн системүүд

Audrey Mendivil, Daniel Luevanos, Robert Kaplinsky нарын Open Middle-ийн бодлогуудаас санаа аван энэхүү материалыг бүтээв.

Даалгавар: -9-өөс 9 хүртэлх бүхэл тоог тус бүр нэгээс илүүгүй удаа ашиглан (1,1) шийдтэй гурван тэгшитгэлийн системийг үүсгээрэй

Дээрх нөхцөлд яагаад хүчин төгөлдөр болохыг алгебрийн аргаар батлан харуул. Өөрөөр хэлбэл, таны бодолт хэрхэн бүх тэгшитгэлийг үнэн болгож байгааг харуулаарай.

Багшийн тань зааж өгөх өөр нэг байрлал руу том цэгийг чирнэ үү. Дараа нь -9-ээс 9 хүртэлх бүхэл тоог тус бүр нэгээс илүүгүй удаа ашиглан тэрхүү хос нь шийд байхаар гурван тэгшитгэлийн системийг үүсгээрэй.

Дээрх нөхцөлд яагаад хүчин төгөлдөр болохыг алгебрийн аргаар батлан харуул. Өөрөөр хэлбэл, таны бодолт хэрхэн бүх тэгшитгэлийг үнэн болгож байгааг харуулаарай.