Grafica els teus exemples

Equacions paramètriques

Introduïm les equacions (x(t),y(t)) en funció del paràmetre t

Equacions en coordenades polars

Donada l'expressió d'una corba en coordenades polars r=r(t), una parametrització ve donada per: x = r(t) * cos(t) y = r(t) * sin (t)