مساحت تقریبی سطح زیر سهمی: انتگرال معین کپی از

شکل زیر نمودار یک تابع است که می توان نقاط آبی a و b و نقطه ی سبز n را حرکت داد .
فعالیت: تفاوت عناصری که در شکل هستند را توضیح دهید: 1. a و b و n چه چیزی را نشان می دهند؟ 2. مفهوم جمع حد بالا و جمع حد پایین چیست؟ 3. نقطه ی n را جا به جا کنید، با افزایش مقدار n چه اتفاقی می افتد؟ درستی قضیه ی barrow را برای مثال رسم شده، امتحان کنید.