МБС-ын байгууллагуудад цахим нөөцийг хамтран ашиглах боломж, үйл ажиллагаа

Зохиогч:
Navchaa Tserendorj
Сэдэв: "МБС-ын байгууллагуудад цахим нөөцийг хамтран ашиглах боломж, үйл ажиллагаа"  Илтгэгч: С.Гарамханд, Мэдээлэл арга зүйн Үндэсний төвийн сургалтын менежер Хэзээ: 2013 оны 05 сарын 15-нд Хугацаа: 16.40-17.20 цаг Хаана: МУИС, МКС, 217 тоот Хураангуй: Нэг талаас Монголын засгийн газар болон түүний шугамаар хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүдээс мэргэжлийн боловсрол, сургалт /МБС/-ыг дэмжсэн олон талт үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсний үр дүнд, нөгөө талаас МБС-ын байгууллагуудын үйл ажиллагааны хүрээнд олон төрлийн сургалтын материал, хөтөлбөрүүд боловсруулагдан гарч байна. Гэсэн хэдий ч МБС-ын байгууллага нь хоорондоо харилцан уялдаагүй, мэдээллийн солилцоо муугаас зарим материалын боловсруулалт давхцах, МБС-ын байгууллагуудад жигд биш түгээгдэх дутагдалууд гарч байна. Мэдээлэл арга зүйн Үндэсний төв нь Монголын мянганы сорилтын сангийн Мэргэжлийн боловсрол сургалтын төслийн хүрээнд байгуулагдсан бөгөөд МБС-ын байгууллагуудыг чадамжид суурилсан сургалтын үндэсний тогтолцооны мэдээлэл, арга зүйн удирдлагыг хэрэгжүүлэгч байгууллага байх үндсэн зорилготой. МАЗҮТ-ийн үйл ажиллагааны хүрээнд салбарын хэмжээнд боловсруулагдсан цахим нөөцийг төвлөрүүлэх, түгээх ажил хийгдэж эхлээд байна. 
Image