Razmera

Često je nemoguće predmet prikazati u svojoj realnoj veličini, pa ga je potrebno umanjiti, a nekada i uvećati. Razmera predstavlja odnos dimenzije predmeta na crtežu i u prirodi. Ako se kaže da je u razmeri 1:100 to znači da će elementi na crtežu biti umanjeni 100 puta u odnosu na stvarne dimenzije. Razmera 1:1 znači da su elementi na crtežu iste veličine kao u prirodi, i kaže se razmera u prirodnoj veličini. Razmerom je određena veličina crteža, ali i svi ostali elementi kao i njihova jasnost i preglednost.
Image
Geografske karte prikazuju veće oblasti i na njima su uneti samo najvažniji objekti. Na njima su prikazane cele zemlje, kontinenti, pa i cela zemljina površina. Stoga se moraju izradjivati razmeri. Mora biti jasno definisano u kojim mernim jedinica je predstavljena karta, i koliko puta je umanjena.
Image
U matematici, pojam razmere je strogo definisan i odnosi se na sve veličine koje se mogu predstaviti svojim količnikom, a koje bi se prirodi mogle prikazati uzročno-posledičnom vezom. Po definiciji imamo: Količnik realnih brojeva i tj. broj = naziva se razmera brojeva i . (Čita se a prema b.) Pr.1. Predstavi razmeru kao količnik dva uzajamno prosta broja.        

Pr.2. U kojoj razemeri je nacrtana geografska karta, ako je udaljenost između mesta X i Y na karti 4cm, a u  prirodi 20km? 

Image