Δραστηριότητα 2

Κάνε τις μετατροπές που σου ζητούνται και σκέψου τι σχήμα προκύπτει κάθε φορά: 1. Μετακίνησε τα σημεία των γωνιών στο σχήμα 2) για να μετατραπεί σε ένα παραλληλόγραμμο (απέναντι πλευρές παράλληλες), το οποίο έχει όλες τις γωνίες του ορθές. 2. Μετακίνησε τα σημεία των γωνιών για το σχήμα 3) για να μετατραπεί σε ένα παραλληλόγραμμο (απέναντι πλευρές παράλληλες), το οποίο έχει όλες τις γωνίες του ορθές και όλες οι πλευρές του έχουν το ίδιο μήκος. 3. Μετακίνησε τα σημεία των γωνιών για το σχήμα 4) για να μετατραπεί σε ένα παραλληλόγραμμο (απέναντι πλευρές παράλληλες), το οποίο δεν έχει ορθές γωνίες και όλες οι πλευρές του έχουν το ίδιο μήκος.