Αντιγραφή του Teorema de Bolzano e método de biseccion

Se f(x) é continua en [a, b] e alcanza valores de diferente signo nos extremos do intervalo, existe un c en (a, b) tal que f(c) =0. O método de bisección para a aproximación de raíces dunha función continua consiste en localizar un intervalo [a, b] en cuxos extremos a función alcance valores de distinto signo. En virtude do teorema, entre eles debe haber polo menos unha raíz. Se prefixar un valor epsilón para a precisión con que se desexa coñecer a raíz e se aplica o algoritmo: 1. c:= (a + b)/2 2. Se f(c) =0 ou |b - a| < epsilón == > c é o valor da raíz ou unha aproximácón con erro menor que epsilón/2, FIN 3. Se signo(f(c)) = signo(f(a)), entón c:= a; no caso contrario, c:= b 4. Ir ao paso 1. Neste applet, o algoritmo remata cando o valor de f(c) é 'bastante' pequeno, de maneira que o programa o confunde con cero, malia non o ser.
Pulsa o botón [Iteración] para realizar cada iteración. A función pódese cambiar na correspondente caixa de entrada da ventá inferior. Se a función introducida non é continua no intervalo [a, b], poderán producirse resultados estraños. Se cambias manualmente os valores da ou b, reiníciase o contador de iteracións. Utiliza os botóns [Zoom +] e [Zoom -] para ampliar ou reducir a escala e centrar o punto (c, 0). Para recuperar a vista estándar, hai que facer clic no panel superior e pulsar [Ctrl] + [M]. Se non está visible o eixe OY, aparecen as coordenadas da esquina superior esquerda e inferior dereita.