جمع اعداد صحیح از طریق بردارها

:نویسنده
user3028
با تغییر بردارها می توانی نمایش جمع اعداد صحیح را مشاهده کنی.
حالا به سوالات زیر پاسخ بده: 3+4=؟ 4-3=؟