Ángulo Capaz

Representación gráfica do problema proposto para o traballo individual sobre lugares xeométricos. Represéntase graficamente as propiedades do ángulo capaz.