Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

فعالیت ۲

آیا اگر اندازه یک ضلع از مثلثی با اندازه یک ضلع از مثلثی دیگر با هم برابر باشند، می‌توان گفت آن دو مثلث با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟ برای پاسخ به این سوال، با استفاده از ابزار داده شده، مثلثی رسم کن که اندازه یک ضلع آن ۳cm باشد.
۱- مثلثی با این ویژگی رسم کرده‌ایم، این مثلث را با مثلث خود مقایسه کن. ۲- آیا با حرکت دادن نقطه‌های آبی رنگ در مثلث کشیده شده، طول ضلع داده شده تغییر می‌کند؟ ۳- چند مثلث می‌توان با مشخصه داده شده رسم کرد؟ ۴- آیا این مثلث‌ها با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟ ۵- آیا اگر اندازه یک ضلع از یک مثلث با اندازه یک ضلع از مثلثی دیگر، با هم برابر باشند، می‌توان گفت آن دو مثلث با یکدیگر هم نهشت‌اند؟