فعالیت ۱۰

Topic:
Triangles

آیا اگر اندازه‌ی دو ضلع و زاویه‌ی غیربین از یک مثلث، با اندازه‌ی دو ضلع و زاویه‌ی غیربین از مثلثی دیگر با هم برابر باشند، آن دو مثلث با یکدیگر هم‌نهشت خواهند بود؟ برای پاسخ به این سوال، با ابزار داده شده مثلث ABC را با مشخصات زیر رسم کن: الف) AB=2cm ب)AC=4 cm پ) C= 20 همینطور مثلث DEF را با مشخصات داده شده رسم کن: الف) DE=4cm ب)DF=2 cm پ) F= 20

۱- دو مثلث ABC و DEF با یکدیگر هم نهشت اند؟ ۲- آیا اگر اندازه دو ضلع و زاویه غیربین از مثلثی با اندازه دو ضلع و زاویه غیربین از مثلثی دیگر با هم برابر باشند، می‌توان گفت آن دو مثلث با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟