Test1

1.

1.

Koja je funkcija prikazana grafom?

Obilježite sve primjenjivo

2. U kojoj točki pravac siječe os y ?

Obilježite sve primjenjivo

3. Nultočka funkcije je

Obilježite sve primjenjivo

4.

4.

Što je zajedničko nacrtanim pravcima? (više točnih odgovora)

Obilježite sve primjenjivo

5.

5.

Što je zajedničko nacrtanim pravcima? (više točnih odgovora)

Obilježite sve primjenjivo

6. Serviser kućanskih aparata naplaćuje dolazak u kuću 70 kn, a svaki sat rada cijeni 100 kn. Koja linearna funkcija opisuje cijenu servisera ovisno o vremenu rada?

Obilježite sve primjenjivo