Είναι όμοια; (5)

Αν σύρετε τις μπλε κορυφές στις παρακάτω εικόνες, αυτές παραμένουν ρόμοιες. Σύρετε το P ή το Q για να κάνετε σε όμοια εικόνα με διαφορετικό προσανατολισμό και διαφορετικό λόγο ομοιότητας. Ελέγξτε τους λόγους των πλευρών και την γωνίες των τριγώνων που σχηματίζουν τα κόκκινα σημεία.