elmtv-803-0815hb-3

Author:
Eli Meitav
אלי מיטב - שאלון 803 - קיץ תשע"ה - 2015 - חצב-ברק - שאלה 3 ניתן להזיז את הנקודות הכחולות - שאר הנקודות, הקווים,המעגל ושטח המשולש - ישתנו בהתאם את הנקודות שעל הציר האופקי - ניתן להזיז רק על אותו ציר ניתן לשנות את נוסחאות הקווים הישרים על-ידי סרגלי הגרירה