حالت بهینه ی تقسیم یک پاره خط

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
حالت
یک پاره خط را به دو قسمت تقسیم کنید، به طوری که حاصل ضرب طول پاره خط اول در دومی در تفاضل دو طول بیشینه شود.
فعالیت: شکل را ببینید. نقطه ی سبز را جا به جا کنید، تغییرات به وجود آمده را ببینید. 1. نقطه ی قرمز در شکل نشان دهنده ی چیست؟ چه رابطه ای میان این مختصات و مسئله وجود دارد؟ روی نقطه ی ذکر شده راست کلیک کرده و گزینه ی "اثر حرکت" را فعال کنید، مجدداً نقطه ی سبز را جا به جا کنید. 2. کدام نقطه روی منحنی ایجاد شده، پاسخ مسئله است؟ حدس خود را با استفاده از نقطه ی متغیر زیر محور افقی، امتحان کنید.