Currículum

Interpretació física i geomètrica de les taxes de canvi en contexts científics diversos

  1. Taxes mitjanes de canvi. Aproximar i interpretar taxes instantànies de canvi en models científics. Càlcul gràfic del pendent d'una corba en un punt a partir del pendent de la recta tangent: construcció gràfica de la funció derivada. Càlcul analític de derivades per aproximació de pendents de secants.
  2. Càlcul de funcions derivades: derivades de les funcions elementals, les derivades i les operacions amb funcions. Derivades successives. Càlcul de la recta tangent a una corba en un punt: aproximació lineal a una corba.
  3. Ús de calculadores i/o programes informàtics que faciliten tant el càlcul simbòlic com la representació gràfica.