Funció valor absolut i funció part entera

Finalitzem l'estudi de models de funcions amb algunes funcions concretes: Funció valor absolut: la imatge d'un nombre és el valor absolut d'aquest. Funció part entera: la imatge d'un nombre és la part entera d'aquest.

Tasca 1

Representa gràficament les dues funcions anteriors i observa quin és el valor absolut i la part entera de -1,5.

Tasca 2

Representa gràficament la funció que a cada nombre li fa correspondre la seva part decimal.