نیمساز زوایای مجانب

:نویسنده
saeed
نيمساز زواياي مجانب بر هم عمودند. در نگاه اول در شکل زير يکي از بيشمار حالتي که دو زاويه ي مجانب مي توانند داشته باشند، رسم شده است. در شکل زیر خط d را جابجا کنید و حالت هاي ديگر دو زاويه ي مجانب را نیز مشاهده کرد. همان طور که در شکل مشاهده مي شود، به همراه تغييرات خط، نيمسازها نيز تغيير مي کنند و عمود بودن آن ها نيز قابل مشاهده است.
با کنجکاوي مي توان موارد دیگری را نیز در مسئله کشف کرد. برای مثال حالتي که دو زاويه ي مجانب با هم مساوي هستند را نمایان کنید. در این حالت نیمسازها نسبت به خط افقی چه وضعی دارند؟ همچنین می توانید روی خط d و هر یک از نیمساز های کلیک راست کنید و گزینه اثر حرکت را انتخاب کنید. با جابجا کردن d متوجه خواهید شد سطح پوشيده شده توسط خط از جهت زاويه اي، دو برابر سطح پوشيده شده توسط نيمسازها مي باشد.