رسم مربع

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
مربع
موضوع: چهارضلعی ها هدف: آشنایی با مربع و طریقه رسم آن در محیط پویا
شرح فعالیت: در نرم افزار هندسه پویا یک چهارضلعی وقتی مربع است که با حرکت دادن رأس های آن هم چنان مربع باقی بماند. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. در شکل بالا از بین سه چهار ضلعی رسم شده بررسی کنید کدام یک مربع است. با استفاده از ابزارهای موجود یک مربع پویا رسم کنید به طوری که اضلاع مربع قابل تغییر باشد.