Ponavljanje - oznake veličina u mnogokutu

Autor:
Ivan Nađ

Koja je oznaka za ukupan broj dijagonala u mnogokutu?

Uključite sve točne odgovore

Koja je oznaka za broj dijagonala iz jednog vrha u mnogokutu?

Uključite sve točne odgovore

Koja je oznaka za broj stranica u mnogokutu?

Uključite sve točne odgovore

Zbroj veličina unutarnjih kutova u mnogokutu označavamo

Uključite sve točne odgovore

Veličinu središnjeg kuta pravilnog mnogokuta označavamo oznakom:

Uključite sve točne odgovore

Veličinu unutarnjeg kuta pravilnog mnogokuta označavamo oznakom:

Uključite sve točne odgovore

Kako označavamo veličinu vanjskog kuta pravilnog mnogokuta?

Uključite sve točne odgovore