تابع سینوس

:نویسنده
setareh noorbakhsh
توضیح: در شکل زیر نمودار یک تابع سینوسی را می بینید، که می توان با حرکت دادن نقاط سبز a و b و c و d در آن تغییر ایجاد کرد.
فعالیت: نقطه ی آبی روی نمودار را جا به جا کنید، به مختصات نقاط توجه کنید. 1. نقاط محل تلاقی نمودار (f(x)= sin(x با محور طول ها، چه ویژگی ای دارند؟ برای تغییر دادن مقدار پارامترها، از نقاط متغیر استفاده کنید. تغییرات به وجود آمده را ببینید. 2. نمودارهای (f(x)= 3 sin(x و (f(x)= 5 sin(x و (f(x)= 1/2 sin(x چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارند؟ 3. نمودارهای (f(x)= sin(3x و (f(x)= sin(5x و (f(x)= sin(1/2x چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارند؟ 4. نمودارهای f(x)= sin(x+2) , f(x)= sin(x) , f(x)= sin(x+5)-1 و f(x)= sin(x-2) +3 چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارند؟ برای پاسخ به سؤال زیر تابع (y= 4 + 0.3 sin (5x-3 را در نظر بگیرید.