عنوان: رسم لوزی موضوع: چهارضلعی ها هدف: آشنایی با لوزی و طری

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
لوزی
عنوان: رسم لوزی موضوع: چهارضلعی ها هدف: آشنایی با لوزی و طریقه رسم آن در محیط پویا شرح فعالیت: در نرم افزار هندسه پویا یک چهارضلعی وقتی لوزی است که با حرکت دادن رأس های آن هچنان لوزی باقی بماند. در شکل روبرو از بین سه چهار ضلعی رسم شده کدام لوزی است؟ با حرکت دادن رأس های چهار ضلعی ها پاسخ خود را بررسی کنید. با کمک ابزاهای موجود یک لوزی پویا رسم کنید. لوزی شما باید به گونه ای باشد که بتوان آن را کوچک و بزرگ نمود و به لوزی های مختلف تبدیل کرد.
سوال: در یک لوزی پویا کدام ویژگی ها باید حفظ شود؟ الف) موازی بودن اضلاع روبرو ب) مساوی بودن زاویه ها ج) مساوی بودن اضلاع د) گزینه الف و ج هر دو باید رعایت شود راهنمایی و توضیح برای رسم یک لوزی پویا روش های مختلفی وجود دارد که در زیر به یک مورد آن اشاره می کنیم. یک دایره با معلوم بودن مرکز و یک نقطه روی محیط رسم کنید. دو نقطه روی دایره انتخاب و به مرکز متصل کنید، دو خط موازی خطوط رسم شده از محل نقاط روی دایره رسم کنید.