Površina i zapremina kupe

O kupi

Dio prostora ograničen krugom i zakrivljenim dijelom ravni koja sadrži tačku van kruga (vrh), uključujući i te površi naziva se kupa. Krug kao dio kupe zove se osnova kupe (B), a zakrivljeni dio ravni omotač kupe (M). Duž čije su krajnje tačke vrh kupe i centar kruga je osa kupe. Duži koje spajaju vrh sa tačkama na kružnici su izvodnice kupe. Normalna duž iz vrha na osnovu je visina kupe. Ako je podnožje visine u centru kruga (osnove), kupa je prava. U suprotnom je kosa. U ovoj knjizi će biti riječ o pravoj kupi. Možemo reći da je kupa tijelo koje nastaje rotacijom pravouglog trougla oko jedne katete. Površina prave kupe se izračunava po formuli P= (). Zapremina kupe se izračunava po formuli V=1/3 H.