Funkce a posloupnosti

Příklad 1

Pomoci posuvníků napište obecný předpis kvadratické funkce f(x):
 1. Popište co konkrétně posuvníky mění.
 2. Určete graficky kořeny kvadratické rovnice f(x)=0.
 3. Napište rovnici osy funkce.
 4. Pro libovolné x dohledejte jeho funkční hodnotu, vytvořte bod A o souřadnicích xA, f(xA).
 5. Určete a nakreslete graf derivace funkce f.
 6. Určete derivaci funkce f v bodě xA .
 7. Napište rovnici tečny t grafu funkce v bodě A a sestrojte ji.
 8. Pomoci příkazu Spád zobrazte graficky hodnotu derivace v bodě A, určete korespondující goniometrickou funkci vzhledem k tečně t a osám grafu.
 9. Sestrojte graficky kolmici k v bodě A k tečně t a najděte její průsečík N s osou grafu funkce.
 10. V grafu určete rozdíl y-ových souřadnic bodu N a bodu A. Čemu odpovídá?
 11. Zobrazte graf primitivní funkce F k funkci f, pozorujte změny při manipulaci s posuvníky.
 12. Určete integrál funkce na intervalu mezi body xA a xB .
 13. Zobrazte grafy funkcí f+f, f^2, F-f, f/F, 3f ...

Příklad 2

Je dán pravoúhelník s obvodem o. Určete pomoci diferenciálního počtu a znázorněte, kdy má pravoúhelník největší obsah.

Příklad 3

Je dána polynomická funkce 7. stupně. Napište její předpis tak aby:
 1. její graf měl 7 průsečíků s osou x
 2. její graf měl 6 průsečíků s osou x
 3. její graf měl 5 průsečíků s osou x
 4. její graf měl 4 průsečíky s osou x
 5. její graf měl 3 průsečíky s osou x
 6. její graf měl 2 průsečíky s osou x
 7. její graf měl 1 průsečíků s osou x
 8. její graf měl 0 průsečíků s osou x
 9. její graf měl průsečíky s osou x v bodech 0,1,2,3,4,5,6

Příklad 4

Vytvořte grafy následovných posloupností pro dostatečný počet členů. U všech odhadněte limitu, monotonii a konvergenci.
 1. {1/n}
 2. {sin(n)/n}
 3. {(1+(-1)^n)/2}
 4. {a^n}
 5. {2^n/n!}
 6. navrhněte vlastní konvergentní posloupnost, která obsahuje podíl a odmocninu
 7. navrhněte vlastní divergentní posloupnost, která obsahuje faktoriál