Ponovimo osnovne pojmove

1. zadatak

Stožac je geometrijsko tijelo kojemu je baza

Uključite sve točne odgovore

2. zadatak

Plašt stošca može biti

Uključite sve točne odgovore

3. zadatak

Stožac je rotacijsko tijelo.

Uključite sve točne odgovore

4. zadatak

Osni presjek stošca je

5. zadatak

Kako nazivamo pravac koji prolazi vrhom stošca i središtem baze?

6. zadatak

Formulom računamo

Uključite sve točne odgovore

7. zadatak

Formulom računamo

Uključite sve točne odgovore

8. zadatak

Formulom računamo

Uključite sve točne odgovore

9. zadatak

Koje tvrdnje su istinite za jednakostranični stožac?

Uključite sve točne odgovore

10. zadatak

Koliki je volumen stošca na slici?

Uključite sve točne odgovore