Paràmetres d'una funció de primer grau

Canvia els valors d'a i b i observa què passa en el gràfic i en la fórmula de la funció

Qüestions:

a) Quin paràmetre modifiques quan varies el valor de a a la funció? Com és la nostra funció quan a és positiu? i quan a és negatiu? Què li passa a la funció quan augmentes el valor de a? b) Quin paràmetre modifiques quan varies el valor de b a la funció? Què passa quan b és més gran que 0? I quan val 0? I si és menor que 0? c) Què hauria de passar per obtenir una recta horitzontal? I una recta vertical? Busca si cal informació.